HISTORIA

ESTATUTS VIGENTS

REGIM INTERN

El COR DE MARINA va ser fundat l’any 1882 per gen menestral, la majoria homes de mar, que impulsats per I’esperit creador d’Anselm Clavé, s’animaren i amb esperit de catalanitat i voluntat de poble fundaren l’Associació.
Des del seu inici com consta en els estatuts presentats i registrats en el Govem Civil de la provincia de Barcelona el dia 31 de març de l’any 1890 i que foren modificats el dia 4 de setembre d’aquell any, registrats amb el núm. 848, foli 112 de tal registre amb data 6 de setembre de 1890, el seu desenvolupament va ésser a base de tres seccions, Cor o Academia de cant, cultural-recreativa i de Socors Mutus o Germandat, posteriorment modificats el 14 de setembre de 1896 i darrerament modificats i aprovats per Assemblea General Extraordinaria del 19 de gener de 2002 d’acord amb I’article 22 de la Constitució Espanyola i I’article 9.24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la lIei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions ( DOGC 2423 de 1 de juliol) i els seus Estatuts.
El COR DE MARINA te el seu domicili a la Rambla, núm. 11 amb sortida al carrer de Santa Teresa 22 de Badalona.
L’edifici es propietat del COR DE MARINA, segons escriptura de compra dels terrenys a Eulalia Canals, autoritzada pel notari senyor Antoni Llampallas i Alsina amb data 5 de juliol de I’any 1896, fou edificat pel mestre de cases senyor Francesc Vall, amb la direcci6 de l’arquitecte de Barcelona senyor Pons.
L’edifici fou acabat el mes de novembre de 1898.
Actualment esta declarat Monument Históric Artistic Local.